Εκτυπώσιμο αρχείο εξουσιοδότησης για χρήση σε ΚΕΠ και λοιπές επίσημες αρχές