Σηματοδοτεί την αναστήλωση των εικόνων και το τέλος της Εικονομαχίας.