Σηματοδοτεί την αναστήλωση των εικόνων και το τέλος της Εικονομαχίας.

Θεωρείται προστάτης Άγιος των γεωργών και των αμπελουργών.