37 προσλήψεις στον δήμο Δέλτα


Το Δ.Σ. του δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη εγκρίνει τον προγραμματισμό 37 προσλήψεων

Εγκρίνει τον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού Ι∆ΟΧ έτους 2016,
καθώς και τον σχετικό πίνακα Β του παραρτήµατος 4 έτους 2016, που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, για την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόµων µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ωροµίσθιων, στα Ευρωπαϊκά
προγράµµατα της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.∆., για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής»

Εγκρίνει τον προγραµµατισµό πρόσληψης προσωπικού Ι∆ΟΧ έτους 2016 για την
κάτωθι κατηγορία προσωπικού συνολικού αριθµού ενός (1) ατόµου, ανάλογα µε τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Επιχείρησης

Εγκρίνει τον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού Ι∆ΟΧ έτους 2016, καθώς
και τον σχετικό πίνακα Β του παραρτήµατος 4 έτους 2016, που αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας, για την πρόσληψη τριών (3) ατόµων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, ωροµίσθιων, στα Ευρωπαϊκά προγράµµατα της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.∆., για
την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» για
τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού:
Δείτε τις ειδικότητες εδώ