5 προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Δέλτα


5 προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Δέλτα
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δέλτα, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Δέλτα, για την περίοδο 2015-2016 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα προσλάβει πέντε καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
ΑΡΙΘΜΟΣ: 5
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23-60 ετών. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο) στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δέλτα. Πληροφορίες στο τηλ. : 2310795130
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την μοριοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Δήλωση του Ν 1599/86 ότι είναι άνεργος/ ή και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου.
5. Φωτοτυπία ταυτότητας.
6. Εντοπιότητα.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

πηγη