Πρόγραμμα για τη μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες


Πρόγραμμα για τη μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες

Τη δυνατότητα να επιδοτηθούν προκειμένου να εφαρμόσουν την πρακτική της ψευδοσποράς για την καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες θα έχουν οι ρυζοκαλλιεργητές στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Η δράση 10.1.7 με τίτλο «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» αφορά την κατάκλυση των αγροτεμαχίων με νερό πριν από την περίοδο σποράς, προκειμένου να φυτρώσουν τα ζιζάνια, και εν συνεχεία την καταπολέμησή τους με μηχανική κατεργασία. Πρόκειται για εγκεκριμένο πρόγραμμα, διάρκειας πέντε ετών.

Ο τρόπος εφαρμογής της προτεινόμενης δράσης καθώς και άλλες προτεινόμενες γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις συζητήθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, στη Χαλάστρα, με τη διοργάνωση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Αγροτικών Συνεταιρισμών της Χαλάστρας και των Σερρών, της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας, του ΓΟΕΒ Λαγκαδά-Θεσσαλονίκης, του Ινστιτούτου Σιτηρών του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν τεχνικά θέματα ως προς την εφαρμογή της δράσης και έγιναν προτάσεις για την επίλυση ζητημάτων που ενδεχομένως να αποτελέσουν εμπόδιο στην επιτυχή εφαρμογή της. Η πλειοψηφία των φορέων τοποθετήθηκαν θετικά ως προς τα πιθανά αποτελέσματα, ενώ και οι εκπρόσωποι των αγροτών έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρακτική αυτή η οποία, όπως είπαν, ήδη εφαρμόζεται από κάποιους παραγωγούς. Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις των ίδιων, ενδέχεται σε ορίζοντα πενταετίας η εν λόγω πρακτική να επιφέρει μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων στα χωράφια σε ποσοστό έως και 50%. Πέρα από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη από τη μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων, η εφαρμογή της πρακτικής αυτής αναμένεται να επιφέρει μείωση του κόστους παραγωγής, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Ο σημαντικότερος «εχθρός» των ορυζοκαλλιεργητών είναι το πολύ ανθεκτικό κόκκινο ρύζι και εν συνεχεία η μουχρίτσα και η κύπερη. Τα ανεπιθύμητα αυτά φυτά υποβαθμίζουν την παραγωγή και μάλιστα με τα χρόνια αποκτούν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα χημικά προϊόντα καταπολέμησης.

Προτεραιότητα ένταξης στο πρόγραμμα θα έχουν οι καλλιεργητές εκτάσεων που περιλαμβάνονται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.