Διακήρυξη προμήθειας 2 φορτηγών καλαθοφόρων από τον δήμο Δέλτα


Διακήρυξη 《Προμήθεια ενός φορτηγού καλαθοφόρου ανυψωτικής ικανότητας 15 μέτρων και ενός φορτηγού καλαθοφόρου ανυψωτικής ικανότητας 13 μέτρων για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα》

Οργανωτικές Μονάδες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υπογράφοντες:
Δήμαρχος – ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Διαδικασία Διαγωνισμού:
Ανοικτός

Κριτήριο επιλογής:
Συμφερότερη από οικονομικής άποψης

Τύπος σύμβασης:
Προμήθειες

Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
152.845,53 Ευρώ

Προβολή της διακήρυξης