Προκήρυξη δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ασφαλείας του αμαξοστάσιου Δήμου Δέλτα


Προκήρυξη δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία: στατική φύλαξη αμαξοστάσιου Δήμου Δέλτα και παρακολούθηση μέσω καμερών έτους 2019

Δημοσιεύτηκε στην διαύγεια η προκήρυξη του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ασφάλειας στον αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα. Ο συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας είναι 90.232,32 € με Φ.Π.Α. 24%. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του www.promitheus.gov.gr από τις 16/11/2019 10:00 π.μ. έως τις 02/12/2019 17:00 μ.μ.. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ύψους 1.455,36 ευρώ. Η διάρκεια σύμβασης: είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της.

Μπορείτε να δείτε την σχετική ανάρτηση στην διαύγεια σε αυτόν τον σύνδεσμο.