Διαβατά: Φωτιά σε διαμέρισμα-Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ο ένοικος


ÁóêÞóåéò äáóéêÞò ðõñêáãéÜò ìåãÜëçò Ýêôáóçò óå ðñáãìáôéêÝò óõíèÞêåò, ìå ôçí êùäéêÞ ïíïìáóßá "ÄÉÁ-ÐÕÑÏÓ 2009", ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óÞìåñá óôéò Ýäñåò ôùí Ðåñéöåñåéáêþí ÄéïéêÞóåùí Ðõñïóâåóôéêþí Õðçñåóéþí ôçò ÷þñáò, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáðéóôùèåß ç åðé÷åéñçóéáêÞ åôïéìüôçôá ôùí åìðëåêüìåíùí öïñÝùí, óôï ðëáßóéï ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôïõ ìç÷áíéóìïý äáóïðõñüóâåóçò ãéá ôçí åñ÷üìåíç áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï, Ôñßôç, 28 Áðñéëßïõ 2009.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:000 το μεσημέρι σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, στην οδό Ιασωνίδου 25 στα Διαβατά.

Ένας άντρας, ηλικίας 90 χρόνων, ένοικος του διαμερίσματος, αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και φέρει εγκαύματα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, παρείχε τις Πρώτες Βοήθειες στον εγκαυματία και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση, στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

 

Πηγή: thessnews.gr