ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.


Εγκρίνει τον προγραµµατισµό και την υποβολή αιτήµατος πρόσληψης τακτικού προσωπικού
στο ∆ήµο ∆έλτα για το έτος 2016, για τις παρακάτω ειδικότητες κατά ιεραρχία, αριθµό ατόµων,
κατηγορία και κλάδο, ως εξής :

1. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

2. Έναν (1) Τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

3. Έναν (1) ∆ιοικητικό Λογιστικό ΠΕ για τη στελέχωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας

4. Έναν (1) Γεωπόνων ΠΕ για τη στελέχωση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος
Πρασίνου, ∆ιαχείρισης και Συντήρησης οχηµάτων του ∆ήµου ή του Αυτοτελούς Τµήµατος
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

5. Έναν (1) Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

6. Έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό ΤΕ για τη στελέχωση του Αυτοτελούς τµήµατος Κοινωνικής
Προστασίας, ∆ηµόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού.

7. Έναν (1) Περιβάλλοντος ΠΕ για τη στελέχωση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος Πρασίνου, ∆ιαχείρισης και Συντήρησης οχηµάτων του ∆ήµου,

8. Έναν (1) Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τµήµατος
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και ΤΠΕ του ∆ήµου.

9. Έναν (1) Τεχνολόγο Μηχανολόγο Αυτοκινήτων ΤΕ για τη στελέχωση της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος , Πρασίνου, ∆ιαχείρισης και Συντήρησης οχηµάτων.

10. Έναν (1) Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ για τη στελέχωση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προκειµένου να δροµολογηθούν
οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων.

Δείτε την απόφαση εδώ