Ιθαγένεια Τέκνων αλλοδαπών (Ιθαγένεια δεύτερης γενιάς)


Ιθαγένεια Τέκνων αλλοδαπών (Ιθαγένεια δεύτερης γενιάς). Τι ισχύει, ποιοί είναι οι δικαιούχοι, ποιές διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος.

του Βασιλείου Τσορμπατζίδη

 
Ήδη εδώ και ένα σχεδόν έτος, ο νέος Κώδικας Ιθαγένειας (Ν. 4332/2015) είναι νόμος του Ελληνικού Κράτος. Με τον νέο Κώδικα εισήχθησαν αρκετές τροποποιήσεις στον τρόπο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, αλλά και των τύπων άδειας παραμονής στην Ελλάδα. Βασικές ήταν οι αλλαγές που αφορούν στα τέκνα αλλοδαπών, γεννημένα στην Ελλάδα. Ο νομοθέτης επέλεξε να επιλύσει ένα θέμα το οποίο προέκυψε de facto από την αύξηση της μεταναστευτικής ροής προς τη χώρας μας, από μετανάστες οι οποίοι επιθυμούσαν να εγκατασταθούν μόνιμα σε αυτήν. Δημιουργήθηκε ένα νομικό κενό σχετικά με την νομική κατάσταση των τέκνων τους, τα οποία κατά το ίδιο διάστημα γεννήθηκαν στην Ελλάδα, ένα κενό το οποίο κάλυψε ο νομοθέτης με τον Ν. 4332/2015.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση ιθαγένειας δεύτερης γενιάς

Οι προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο είναι οι εξής και τίθενται στο πρώτο άρθρο του νόμου:

1.Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Της εγγραφής του στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 2.

β) Της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής, το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα.

γ) Της νόμιμης διαμονής των γονέων του και της κατοχής από έναν τουλάχιστον εξ αυτών ενός εκ των κατωτέρω τίτλων διαμονής κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 4:

«γα) άδειας επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ. 150/2006 (Α΄ 160) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 26) ή άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύει, γβ) άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001 (Α΄ 91), της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005 (Α΄ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και του άρθρου 138 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν, γγ) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του Π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), γδ) τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 61/1999 (Α΄ 63), 96/2008 (Α΄ 152), 114/2010 (Α΄ 195) και 113/2013 (Α΄ 146), όπως ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς, γε) ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευομένου από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς, γστ) άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), γζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε».

Δικαιολογητικά για την ιθαγένεια δεύτερης γενιάς

Η δήλωση − αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής των αιτούντων. Την αίτηση συνοδεύουν τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί κατάλληλα, καθώς και καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους εκατό (100) Ευρώ.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της δήλωσης − αίτησης, με απόφασή του Διευθυντή της, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον ανήλικο αλλοδαπό, στο δημοτολόγιό του, εφόσον φυσικά έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της σχετικής περίληψης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν από κάποιον νομικό το ποιοι τίτλοι διαμονής (των γονέων) συνιστούν νόμιμο τίτλο κατά την έννοια του νόμου, καθώς για παράδειγμα δε συνιστούν τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση του αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας. Δηλαδή αλλοδαποί των οποίων οι τίτλοι διαμονής είναι ακόμα στην κρίση είτε της Διοίκησης είτε εκκρεμεί σχετική προσφυγή τους σε Ελληνικό Δικαστήριο δεν αποκτούν το δικαίωμα να αιτηθούν για τα τέκνα τους την Ελληνική ιθαγένεια.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Τσορμπατζίδης Βασίλειος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜΔΣΘ 11039)

Αριστοτέλους 11, ΤΚ 54624

Τηλ: 2310-225726

Κιν: 6976322663

e–mail: [email protected]