Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός χώρων παράνομης απόθεσης μπάζων/σκουπιδιών.