Θέσεις εργασίας στο Δήμο Παύλου Μελά – Αιτήσεις για 6 μέρες


Θέσεις εργασίας στο Δήμο Παύλου Μελά – Αιτήσεις για 6 μέρες

Την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε Δήμος Παύλου Μελά.

Πιο αναλυτικά, ο Δήμος Παύλου Μελά, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» και «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος του Δήμου Παύλου Μελά, που εδρεύει στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) – Κατεβάστε ΕΔΩ για τους πίνακες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 (κατεβάστε ΕΔΩ) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παύλου Μελά, Καραολή και Δημητρίου 1,  Τ.Κ. 56430, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο

Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κυρίας Γεωργίας Στρύχνου (τηλ. επικοινωνίας: 2313302841,-941,-843,-852,-856).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21 έως 30 Ιανουαρίου 2017.

Για τις εργάσιμες ημέρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, Καραολή και Δημητρίου 1.