Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα Διαβατά


ÁóêÞóåéò äáóéêÞò ðõñêáãéÜò ìåãÜëçò Ýêôáóçò óå ðñáãìáôéêÝò óõíèÞêåò, ìå ôçí êùäéêÞ ïíïìáóßá "ÄÉÁ-ÐÕÑÏÓ 2009", ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óÞìåñá óôéò Ýäñåò ôùí Ðåñéöåñåéáêþí ÄéïéêÞóåùí Ðõñïóâåóôéêþí Õðçñåóéþí ôçò ÷þñáò, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáðéóôùèåß ç åðé÷åéñçóéáêÞ åôïéìüôçôá ôùí åìðëåêüìåíùí öïñÝùí, óôï ðëáßóéï ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôïõ ìç÷áíéóìïý äáóïðõñüóâåóçò ãéá ôçí åñ÷üìåíç áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï, Ôñßôç, 28 Áðñéëßïõ 2009.

Είχε ξεσπάσει νωρίτερα το απόγευμα.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοτάξιο εταιρείας διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα Διαβατά.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε σε σωρό ανακυκλώσιμων υλικών στον αύλειο χώρο του εργοταξίου.