7 προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης (αιτ. έως 27/10)


7 προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης (αιτ. έως 27/10)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σ το πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» της ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ωρομίσθιων Καθηγητών, για την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» της ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, στο ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»

  • 1 ΠΕ Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • 2 ΠΕ Φιλολόγων
  • 2 ΠΕ Μαθηματικών
  • 1 ΠΕ Φυσικών
  • 1 ΠΕ Χημικών

Οι εν λόγω καθηγητές θα παρέχουν υπηρεσίες ενισχυτικής διδασκαλίας και ευρύτερης κοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων των Δήμων που συμμετέχουν στην Κοινωνικής Σύμπραξη (Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Θέρμης, Δήμος Θερμαϊκού, Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη) και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Η λήξη του προγράμματος ορίζεται στις 31-12-2016, με δυνατότητα ανανέωσης των σχετικών συμβάσεων σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος, (άρθρο 21 § 3 του Ν. 2190/94).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος

Υποβολή συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν: α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137, 2313317116. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20/10/2016 έως 27/ 10/2016.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

Περισσότερες αγγελίες εργασίας στο aggeliesergasias.com