Ελεύθερη η εισαγωγή σπόρων και δενδρυλλίων από αγρότες


Τη δυνατότητα να εισάγουν σπόρους και δενδρύλλια από χώρες της ΕΕ αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκμετάλλευσής τους θα έχουν πλέον οι αγρότες, ανεξαρτήτως αν το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι εγγεγραμμένο στους εθνικούς καταλόγους της χώρας μας, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση. Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να είναι μόνο εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ενώ δεν χρειάζεται άδεια εμπορίας, καθώς οι ποικιλίες θα προορίζονται αποκλειστικά για ιδία χρήση.

Αναλυτικότερα, η εισαγωγή ποικιλιών όπως αναφέρεται στην απόφαση (Αριθμ. Πρωτ 1224/37627) εφαρμόζεται για τις εξής περιπτώσεις:

α) Για τις ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στους εθνικούς καταλόγους της χώρας μας, όπως αυτοί εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 όπως ισχύει, ή στους κοινούς καταλόγους της χώρας μας ή στους κοινούς καταλόγους της ΕΕ και όσον αφορά τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, που είναι και ταξινομημένες, σύμφωνα με την αριθ. 3534/96217/7-9-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1995), όπως ισχύει.

β) Για τα φυτικά είδη και τις ποικιλίες τους, που δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους της περίπτωσης α΄, αλλά η εμπορία του υλικού αυτού ρυθμίζεται από κανόνες του ενωσιακού δικαίου.

γ) Για τα φυτικά είδη και τις ποικιλίες τους, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄, μετά από έγκριση της 4ιεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαδικασία απόκτησης πολλαπλασιαστικού υλικού

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της απόφαση ισχύουν τα εξής:

1. Η απόκτηση από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ πολλαπλασιαστικού υλικού των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 1, επιτρέπεται χωρίς καμία διοικητική διατύπωση στα σημεία εισόδου.

2. Η απόκτηση από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ πολλαπλασιαστικού υλικού της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 1, επιτρέπεται με έγκριση της 4ιεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στην οποία αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το φυτικό είδος.

β) Οι ποικιλίες ή τα υβρίδια.

γ) H ποσότητα σε κιλά ή τεμάχια ανά ποικιλία.

δ) Η κατηγορία του πολλαπλασιαστικού υλικού.

ε) Η χώρα παραγωγής.

στ) Η χώρα ελέγχου και πιστοποίησης.

ζ) Η χώρα αποστολής.

η) Ο σκοπός της ενδοκοινοτικής απόκτησης.

θ) Οι τόποι παραλαβής και αποθήκευσης του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Η ως άνω έγκριση ενδοκοινοτικής απόκτησης ισχύει για ένα εξάμηνο.

3. Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την άφιξη του πολλαπλασιαστικού υλικού των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 1, στον τόπο εγκατάστασης της εκμετάλλευσής τους, δηλώνουν την άφιξη αυτή στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία αναφέρονται:

α) Η ημερομηνία άφιξης του πολλαπλασιαστικού υλικού.

β) Το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, όταν πρόκειται για τις ανάγκες της εκμετάλλευσής του.

γ) Το φυτικό είδος.

δ) Οι ποικιλίες ή τα υβρίδια.

ε) Η ποσότητα σε κιλά ή τεμάχια ανά ποικιλία.

στ) Η κατηγορία του πολλαπλασιαστικού υλικού.

ζ) Η χώρα προέλευσης.

η) Η τοποθεσία και η έκταση στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό.

4. Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3 συνοδεύεται από:

α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αποστολής ή του τιμολογίου αγοράς, στο οποίο φαίνεται το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού, η κατηγορία του και η ποσότητα.

β) Βεβαίωση εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο ΜΑΑΕ και

γ) Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου, όταν πρόκειται για πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου.

5. Οι αρμόδιες Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την παραλαβή της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών των παραγράφων 3 και 4, συντάσσουν τα σχετικά παραστατικά για την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους, που προβλέπεται στο άρθρο 24 του ν. 1564/1985 και καθορίζεται σύμφωνα με την αριθ. 608/14-01-1986 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 49), όπως ισχύει, για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων στο πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει δηλωθεί.

6. Το πολλαπλασιαστικό υλικό απόκτησης από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. πρέπει:

α) Να φέρει σημάνσεις και να συνοδεύεται από έγγραφα, όπως κατά περίπτωση προβλέπεται από το γενικό και τους ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς ελέγχου και πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και τους τεχνικούς κανονισμούς εμπορίας του.

β) Να συνοδεύεται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

Πηγή agronews