Eλληνικά Πετρέλαια: ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για τις εγκαταστάσεις των Διαβατών (Όλες οι Λεπτομέριες)


Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιθυμεί να προσλάβει Χειριστές Λειτουργίας για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα Προσόντα/Προϋποθέσεις
• Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ), της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών.
• Ηλικία έως 30 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1986).
• Στην περίπτωση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα, το όριο ηλικίας είναι έως 32 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1984).
• Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια καθώς και αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.

Επιθυμητά Προσόντα
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
• Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα (για τους υποψήφιους έως 30 ετών).

Χαρακτηριστικά υποψηφίων
• Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα, πειθαρχία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό δοκιμαστική περίοδο ενός έτους.
Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων ∆ήμων του ∆ιυλιστηρίου Θεσσαλονίκης) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο ∆ήμο, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο ∆ήμο, Λογαριασμό ∆ΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

• Η κατοχή πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών Ανώτερων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.

• Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειμάρρας 8Α
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι
Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων & Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού Ομίλου αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό της θέσης (ΧΛΒ3)

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Προσοχή: Κατά την συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει:

-Να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη μόνο αίτηση (την οποία μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ Α.Ε. (www.helpe.gr) και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα).
-Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
-Να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.
Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερομένων, δεν θα λάβουν ειδοποίηση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.