Γιατί να ασχοληθούμε με το Κτηματολόγιο μέσα στο καλοκαίρι


Γιατί να ασχοληθούμε με το Κτηματολόγιο μέσα στο καλοκαίρι


Η θερμοκρασία μπορεί να ανεβαίνει κατακόρυφα παρόλα αυτά πρέπει να εντάξετε στο καλοκαιρινό σας πρόγραμμα τη δήλωση ακίνητων στο Εθνικό Κτηματολόγιο ώστε να αποφύγετε φθινοπωρινές περιπέτειες.

Πρέπει να γνωρίζεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα σε ακίνητο, όπως κυριότητα, επικαρπία ή κάθε άλλο δικαίωμα υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο.

Τα έγγραφα που υποβάλλονται στο Γραφείο Κτηματογράφησης μαζί με τη δήλωση Δ1 ή Δ2 είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο, δικαστική απόφαση)

2. Πιστοποιητικό μεταγραφής

3. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

4. Έντυπο που αποδεικνύει το ΑΦΜ ( π.χ. Ε9, εκκαθαριστικό, λογαριασμός ΔΕΗ)

5. Τοπογραφικό διάγραμμα ή ορθοφωτογραφία

Σε ειδικές μάλιστα περιπτώσεις που δηλώνουμε το ακίνητο με χρησικτησία ή λόγω κληρονομιάς με ή χωρίς Διαθήκη τότε συγχρόνως με τις δηλώσεις Δ1 και Δ2 συνυποβάλλουμε και τα εξής:

Σε περίπτωση ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ όλα εκείνα τα έγγραφα που βεβαιώνουν την ιδιοκτησία μας όπως:

  • Λογαριασμό της ΔΕΗ
  • Ε9 παλαιότερων χρόνων
  • Δηλώσεις ΟΣΔΕ
  • Μισθωτήρια συμβόλαια
  • Ένορκες Βεβαιώσεις

Στην περίπτωση δήλωσης του ακινήτου λόγω ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (χωρίς Συμβόλαιο) τότε προσκομίζουμε τα εξής:

  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
  • Διαθήκη (εφόσον υπάρχει)
  • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης
  • Πιστοποιητικό μη αποποίησης διαθήκης
  • Συμβόλαιο του αποθανόντα

Μετά την κατάθεση του εντύπου Δ1 ή Δ2 στο Γραφείο Κτηματογράφησης απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της δήλωσης του ακινήτου είναι η καταβολή εκ μέρους του ιδιοκτήτη του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Η καταβολή αυτή είναι εξίσου σημαντική καθώς αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωση.

Το ύψος του πάγιου τέλους κτηματογράφησης υπολογίζεται ως εξής:

Α. Στις αστικές περιοχές στα 35 ευρώ ανά δικαίωμα για κάθε κύριο χώρο (οικόπεδο, διαμέρισμα κλπ) και στα 20 ευρώ για κάθε δικαίωμα σε χώρο στάθμευσης ή αποθήκης που αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία (με ποσοστό στο οικόπεδο).

Β. Στις αγροτικές περιοχές στα 35 ευρώ ανά δικαίωμα αγρού. Σημαντικό ωστόσο να γνωρίζουμε ότι στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα κυριότητας καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα δηλαδή 70€ σύνολο.

Το έντυπο παραλαμβάνεται μετά την κατάθεση του εντύπου Δ1 ή Δ2 από το Γραφείο Κτηματογράφησης και περιέχει το συνολικό ποσό πληρωμής και τον απαραίτητο για την πληρωμή 20ψήφιο κωδικό. Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνει σε όλες τις συνεργαζόμενες Τράπεζες που αναγράφονται στο έντυπο καθώς και στα ΕΛΤΑ.

Η δικηγορική εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει στη σωστή συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Γνωρίστε μας στη σελίδα της εταιρείας andreasmichailos.gr και επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.