Η λειτουργική ανεξαρτησία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ


Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, τονίζει διαχρονικά προς τους δυνητικούς και νέους καταναλωτές που υπογράφουν σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ότι επιλέγουν με δική τους απόφαση και ευθύνη τον αδειοδοτημένο εγκαταστάτη για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης και τον Χρήστη Διανομής (εταιρεία προμήθειας) για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου. Η Εταιρεία μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με τη λειτουργική της ανεξαρτησία κατά την προσέλευσή των ενδιαφερόμενων στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας, στο στάδιο διενέργειας της τεχνικής αυτοψίας αλλά και κατά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ επισημαίνει ότι δεν εκπροσωπείται από κανένα τρίτο πρόσωπο (πχ. αντιπρόσωπο, κ.λπ.) εκτός από τα αρμόδια όργανά της,  ενώ κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στις υπηρεσίες της για να λαμβάνει επίσημη ενημέρωση.

Ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ασκεί τα καθήκοντα της με γνώμονα την ίση μεταχείριση των Χρηστών του Δικτύου Διανομής και των τελικών καταναλωτών, την οργανωτική και λειτουργική αυτονομία και ανεξαρτησία, τη διαφάνεια και την αμεροληψία. Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις σύνδεσης των καταναλωτών εξυπηρετούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας ενώ τηρείται αυστηρά ο προγραμματισμός κατασκευής νέων συνδέσεων, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Περαιτέρω, η Εταιρεία διασφαλίζει τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και συμμορφώνεται με το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός GDPR) κατά την άσκηση των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές και την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που έχει θεσπίσει.

Στο ίδιο ως άνω πλαίσιο, η Εταιρεία έχει εντάξει στις εν ισχύ συμβάσεις της με τις εργοληπτικές εταιρίες και τους αναδόχους υπηρεσιών ξεχωριστό άρθρο και όρους εχεμύθειας για τη διαφύλαξη του συνόλου των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που διακινούνται στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής, της καταγραφής μετρήσεων και του συνόλου των υπηρεσιών διαχείρισης δικτύου διανομής.