Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δέλτα: Ανακοίνωση Εγγραφών για το έτος 2021


Διαδικασία & Δικαιολογητικά.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Δέλτα στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο», ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων εγγραφής
και επανεγγραφής.

Σκοπός του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
η ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη
συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα.
2. Νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών.
3. Δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας.
4. Να ανήκουν στις ομάδες στόχου: Ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενοι
από φτώχεια (βάση της οικονομικής κατάστασης – ετήσιο εισόδημα).
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής και υπεύθυνες δήλώσεις (συμπληρώνοται στην Δομή).
2. Δύο μικρές έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου, του αιτούντος.
3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ
ή έγγραφο πιστοποίησης διεθνούς προστασίας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση (τελευταίου τριμήνου).
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας
επιχείρησης κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ, κλπ.) ή αντίγραφο μισθωτηρίου
συμβολαίου.
6. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2019 και σε περίπτωση μη
υπάρξεως αυτών υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.
7. Φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος( έντυπο Ε1 του 2019).
8. Φωτοτυπία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9 του 2019), όλων των μελών του
νοικοκυριού και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών, υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής
ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού και των προστατευόμενων μελών

Δικαιολογητικά κατα περίπτωση:

1. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύει, (εφόσον πρόκειται για άνεργο) και
βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατη).
2. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, (εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας).
3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), (εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες).
4. Φωτοτυπία εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί, κατά περίπτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, στο Κτίριο του ΚΕΠ Σίνδου, καθημερινά από 1/2/2021 έως 28/2/2021 και τις ώρες: 9:00΄ με 13:00΄

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.

Για πληροφορίες- διευκρινήσεις στα τηλ. 2313 305-921 και 2313 305-918 ή μέσω viber στο τηλ. 6976153693