Ξεκινούν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Δέλτα


Πού και πότε μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις;

Ξεκινούν οι αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Δέλτα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις τις ώρες 9.00 με 1.00 σύμφωνα με το πρόγραμμα ανά Κοινότητα:

4/2 ΔΕΥΤΕΡΑ στο Δημοτικό Κατάστημα ΚΥΜΙΝΩΝ
5/2 ΤΡΙΤΗ στο Δημοτικό Κατάστημα Ν.ΜΑΛΓΑΡΩΝ
6/2 ΤΕΤΑΡΤΗ στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΡΑΧΙΑΣ
11/2 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ 12/2 ΤΡΙΤΗ στο Δημοτικό κατάστημα Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
13/2 ΤΕΤΑΡΤΗ στο Δημοτικό Διαμέρισμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΗ)
14/2 ΠΕΜΠΤΗ στο Δημοτικό Διαμέρισμα ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (ΚΑΠΗ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)
18/2 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 19/2 ΤΡΙΤΗ στο Δημοτικό Κατάστημα ΔΙΑΒΑΤΩΝ (ΚΑΠΗ)
20/2 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ 21/2 ΠΕΜΠΤΗ στο Δημοτικό Κατάστημα ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.
25/2 ΔΕΥΤΕΡΑ, 26/2 ΤΡΙΤΗ, 27/2 ΤΕΤΑΡΤΗ θα πραγματοποιούνται εγγραφές στον χώρο του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΕΠ ΣΙΝΔΟΥ)
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΑ-ΤΕΒΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα
Δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας
Να ανήκουν στις ομάδες στόχου:
Ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενοι από φτώχεια (βάση της οικονομικής κατάστασης -ετήσιο εισόδημα)
Οικονομική κατάσταση:

Μεμονωμένο άτομο 4.500 ευρώ
Δύο Μέλη χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος, εισόδημα 6.750 ευρώ
Δύο Μέλη με 1 εξαρτώμενο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη, εισόδημα 8.100 ευρώ
Δικαιολογητικά:

Αίτηση συμμετοχής και υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στην Δομή).
Δύο μικρές έγχρωμες φωτογραφίες.
Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ ή έγγραφο πιστοποίησης διεθνούς προστασίας.
Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση (τελευταίου τριμήνου). Επιπλέον, για προστατευόμενα τέκνα:
α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών:

* πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ ή βεβαίωση ανεργίας στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία

* πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τέκνου ( εφόσον είναι διαζευγμένο ή σε χηρεία)

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση θανάτου)

6) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ, κλπ.) ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου.

Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Φωτοαντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)
Φωτοαντίγραφο της τελευταίας δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών των αιτούντων και των προστατευόμενων μελών)
Βεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου (από την εκάστοτε κινητή τηλεφωνία) των
αιτούντων και των ενήλικων μελών της οικογενείας. (Ταυτοποίηση στοιχείων)

Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύει (των αιτούντων και των προστατευόμενων μελών) και βεβαίωση ανεργίας (πρόσφατη)
Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και των προστατευόμενων μελών)
Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών)
Βεβαίωση σύνταξης ή βεβαίωση διακοπής σύνταξης ή βεβαίωση επιδόματος πρόνοιας ή πολυτεκνίας ή βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση επιδότησης ΟΑΕΔ (των αιτούντων ή και των προστατευόμενων μελών)
Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
Δικαιολογητικά που να πιστοποιείται η Διάσταση (αγωγή διαζυγίου) ή το Διαζευκτήριο (αμετάκλητη δικαστική απόφαση) , ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας τέκνου
Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου το οποίο θα δηλώνει την έντονη οικονομική δυσχέρεια [π.χ. Δάνεια (το δοσολόγιο), Δάνεια απλήρωτα, τα οποία έχουν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη, γενικά απλήρωτοι λογαριασμοί με μεγάλα ποσά κλπ.] Για τους αγρότες βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την οποία θα φαίνονται οι επιδοτήσεις/ Ενισχύσεις που έχουν λάβει από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους μέχρι και τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση που επικαλείται ο αιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες- διευκρινήσεις στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313305921, 922