Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και οι συντάξεις παλιννοστούντων (Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων)


Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και οι συντάξεις παλιννοστούντων (Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων)

Του Βασιλείου Τσορμπατζίδη

Η νομική κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική νομοθεσία σχετικά με ένα ζήτημα, το οποίο απασχολεί εκατοντάδες συνδημότες μας και γενικότερα χιλιάδες υπερήλικες στη χώρα, κυρίως δε παλιννοστούντες, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως χαώδης. Το προϊσχύον δίκαιο (αρ. 30 Ν. 4331/2015) προέβλεπε την επαναχορήγηση των επιδομάτων των ανασφάλιστων υπερηλίκων, οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια του νόμου, μετά από αίτηση τους, μειωμένο στα 260 Ευρώ μηνιαίως από τον Οκτώβριο του 2015 και από τον Οκτώβρη του 2016 την επαναφορά αυτού στο ποσό των 360 Ευρώ μηνιαίως. Παρότι έγιναν περί τις 10.000 αιτήσεις δυνητικά δικαιούχων, αυτές ουδέποτε τελεσφόρησαν, καθώς πρακτικά ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ο βασικός λόγος δεν είναι νομικός, αλλά πολιτικός, καθώς ο εν λόγω νόμος αποτελούσε μονομερή πράξη της ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία δεν είχε συζητηθεί με τους δανειστές και εξ αυτού τέθηκε στο περιθώριο εν όψει της συμφωνίας του καλοκαιριού του 2015 για το τρίτο ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης (bailout) μεταξύ της Ελλάδας και του Ευρωπαικού Μηχανισμού Σταθερότητας. (ESM)

Το ζήτημα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά από την ψήφιση, μόλις πριν λίγες εβδομάδες, του Νόμου 4387/2016, στον οποίο περιλαμβάνεται και αυτή η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Συγκεκριμένα το άρθρο 93 του Νόμου θέτει τις προϋποθέσεις προκειμένου κάποιος δικαιούχος να δύναται να λάβει τη συγκεκριμένη παροχή, η οποία σύμφωνα με το νόμο έχει το χαρακτήρα επιδόματος και όχι σύνταξης. Το γεγονός αυτό πιθανώς έχει να κάνει με ευελιξία της μείωσης ή περικοπής της εν λόγω παροχής, όταν και εάν αυτό είναι δημοσιονομικά αναγκαίο.

Οι προϋποθέσεις για να λάβει κανείς το εν λόγω επίδομα παρατέθηκαν συνοπτικά και σε παλαιότερο άρθρο του deltanews.gr, και είναι οι παρακάτω:

α. Η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του δυνητικά δικαιούχου.

β. Η επί 15 έτη πριν από την αίτηση για το επίδομα νόμιμη, μόνιμη και συνεχής διαμονή στην Ελλάδα, ή η επί δέκα έτη νόμιμη, μόνιμη και συνεχής διαμονή στην Ελλάδα πριν από την αίτηση και επιπλέον πενταετής παραμονή στην Ελλάδα μεταξύ του 17ου και 67ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου.

γ. Ο δικαιούχος να μη λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη των 360 ευρώ. Εάν λαμβάνει σύνταξη μικρότερη από το ποσό που θεσμοθετήθηκε τότε δικαιούται να πάρει τη διαφορά, εκτός και αν η διαφορά είναι μικρότερη των 20 ευρώ οπότε δεν δικαιούνται την παροχή.

Το επίδομα θα δίνεται ολόκληρο σε όσους έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια παραμονής. Σε διαφορετική περίπτωση θα μειώνεται κατά 1/35 για κάθε έτος που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των 35 ετών παραμονής.

δ. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ, ή σε περίπτωση εγγάμων να μην υπερβαίνει τα 8.640 ευρώ.

ε. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 90.000 ευρώ, και η αξία της κινητής περιουσίας τα 6.000 ευρώ.

Όλες αυτές οι προϋποθέσεις παρατίθενται επιγραμματικά και με την επιφύλαξη περί των εξαιρέσεων και επεξηγήσεων που περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο. Επιπλέον, για να λαμβάνει κανείς την παροχή, θα πρέπει να διαμένει στη χώρα όσο αυτή θα του καταβάλλεται.

Τέλος, το σημαντικότερο είναι πως το ίδιο το άρθρο του νόμου, όπως είναι σύνηθες, παρέχει εξουσιοδότηση στον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας να καθορίσει με υπουργική απόφαση τα ειδικότερα ζητήματα, όπως ποια ακριβώς θα είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πότε θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης, ποια θα είναι η τυχόν προθεσμία και κυρίως πότε θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων. Η παροχή, σύμφωνα με το νόμο, θα αρχίζει ένα μήνα μετά την υποβολή της επιτυχούς αίτησης. Θα πρέπει λοιπόν ο ενδιαφερόμενος να έχει συνεχή ενημέρωση από κάποιον ειδικό στο ζήτημα σχετικά με την υπόθεση.

Αν και θα πρέπει να αναμένουμε την ΥΑ, πιθανά δικαιολογητικά για τη λήψη του συγκεκριμένου επιδόματος να είναι τα φορολογικά έγγραφα του δικαιούχου για τα τελευταία οικονομικά έτη (εκκαθαριστικό, Ε1, Ε3, Ε9), εκτίμηση αντικειμενικής αξίας των τυχόν ακινήτων του από Συμβολαιογράφο, αντίγραφα των τραπεζικών του βιβλιαρίων, αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του, αντίγραφα των προσωπικών του εγγράφων (πχ αστυνομική ταυτότητα), ενώ σημαίνον ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αποδεικνύεται η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στη χώρα. Εικάζεται, ότι αυτό θα αποδεικνύεται με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του δικαιούχου κατά την τυχόν είσοδο του στη χώρα, σε συνδυασμό με έγγραφα που αποδεικνύουν το συνεχές της διαμονής πχ η έκδοση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αποδεικτικά κίνησης τραπεζικών λογαριασμών κλπ.

Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν για τους δυνητικούς δικαιούχους να ενημερώνονται για τη διαδικασία αιτήσεων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων.

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Τσορμπατζίδης Βασίλειος
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜΔΣΘ 11039)
Αριστοτέλους 11, ΤΚ 54624
Τηλ: 2310-225726
Κιν: 6976322663
e-mail: [email protected]