Η σημασία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις, γράφει ο Λευτέρης Δανιηλίδης*


*Ο Λευτέρης Δανιηλίδης είναι φοιτητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τον Τουρισμό στο Α.Τ.Ε.Ι Σίνδου.

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι το σύνολο των καθηκόντων που διέπει μια διοίκηση και αφορά θέματα που σχετίζονται άμεσα με το προσωπικό. Αποτελεί δηλαδή,τον κλάδο του Management που ασχολείται με τον ανθρώπινο παράγοντα σε μια επιχείρηση. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή αλλιώς η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων έχει εισχωρήσει πλέον για τα καλά στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η επιθυμία για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κατάσταση της οικονομικής κρίσης, προσδίδει επιπρόσθετη αξία στον ρόλο του συγκεκριμένου τομέα, λόγω της αξιόλογης,αν μη τι άλλο, συμβολής του, τόσο στη αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων, όσο και στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων γενικότερα.
Ποια είναι όμως τα βήματα που ακολουθεί ο συγκεκριμένος τομέας,ώστε να καταφέρει να επιτεύξει τους στόχους της επιχείρησης; Ο σχεδιασμός των ανθρωπίνων πόρων ή αλλιώς ο προγραμματισμός τους,η στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού,η εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού,η αμοιβή του προσωπικού και βεβαίως η αξιολόγηση του, αποτελούν τα βασικότερα βήματα. Όσον αφορά,όμως τις ευθύνες του τμήματος πιο συγκεκριμένα,τα καθήκοντα της ΔΑΠ παίζουν μεγάλο ενεργό ρόλο ως προς την λειτουργικότητα της επιχείρησης και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απαξιώνονται. Η ΔΑΠ είναι υπεύθυνη στο να καθορίζει την φύση της εργασίας κάθε εργαζομένου,να σχεδιάζει τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό,να προσελκύει και να επιλέγει υποψήφιους εργαζομένους,να παρέχει κίνητρα,να επικοινωνεί με το προσωπικό,να αντιμετωπίζει τα παράπονα του,να διαχειρίζεται θέματα ασφάλειας, υγείας και ηθικής μεταχείρισης του. Τέλος,έχει το καθήκον να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και για αυτό ακριβώς τον λόγο απαιτείται γνώση της εργατικής νομοθεσίας για αποφυγή τυχόν διακρίσεων που ενδεχομένως στην πορεία να αμαυρώσουν την εικόνα της επιχείρησης. Άλλωστε,η δικαιοσύνη είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν επενδύουν στον άνθρωπο και αυτό διότι αμφισβητούν τη σπουδαιότητα της συμβολής των ανθρωπίνων πόρων στο επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι θεωρούν ότι η δημιουργία και η στελέχωση ενός τέτοιου τμήματος αποτελεί σπατάλη και ότι μπορεί να αντικατασταθεί από ένα πρόσωπο που θα εκτελεί καθήκοντα υπεύθυνου προσωπικού. Η άποψη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί επιχειρηματίες δεν έχουν καταφέρει να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον τους από την ποσότητα,στη ποιότητα.
Λευτέρης Δανιηλίδης
Φοιτητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τον τουρισμό στο ΑΤΕΙΘ Σίνδου.