Μεταρρύθμιση απόφασης υπερχρεωμένων νοικοκυριών, Του Βασιλείου Τσορμπατζίδη


Μεταρρύθμιση απόφασης υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Του Βασιλείου Τσορμπατζίδη

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, εξ αιτίας των συνεχώς αυξανόμενων οφειλών των φυσικών προσώπων προς τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τέθηκε σε ισχύ ο (γνωστός στους περισσότερους ως Νόμος Κατσέλη) Νόμος για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, ο οποίος μάλιστα έχει τροποιηθεί δις, όπως αναλύεται και σε παλαιότερο άρθρο. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέσο διασφάλισης των συμφερόντων του, το οποίο αρκετοί αγνοούν, ακόμα και μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης, που ορίζει το ύψος των δόσεων για την περίοδο χάριτος του δανειοήπτη (συνήθως επί τετραετίας) είναι η αίτηση μεταρρύθμισης της απόφασης. Η αίτηση αυτή κατατίθεται όταν τα εισοδήματα του δανειολήπτη μειωθούν σε σχέση με αυτά επί των οποίων υπολογίστηκε η αρχική δόση που πρέπει να καταβάλλει ή στην περίπτωση που συμβούν απρόβλεπτοι παράγοντες, οι οποίοι τον καθιστούν ανίκανο να καταβάλλει την αρχικώς ορισθείσα δόση από το δικαστήριο (πχ προβλήματα υγείας). Είναι λοιπόν ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος ώστε κανείς να βελτιώσει τη θέση του και να μην εκπέσει από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, παρότι πλέον δε θα είναι σε θέση να καταβάλλει την ορισθείσα δόση. Η αίτηση δικάζεται από το ίδιο Δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση υπαγωγής στο νόμο.

 

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η υπ’ αριθμ. 241/2016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ” Συνεπώς, εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι πέραν της μείωσης των ατομικών εισοδημάτων του αιτούντος υπήρξε κάποια άλλη μεταβολή στο οικογενειακό του εισόδημα, καθ’ όσον η σύζυγός του εξακολουθεί να μην έχει εισοδήματα, ή στις βιοτικές ανάγκες το ίδιου και της συζύγου του και λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν αναμένεται βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης, καθόσον οι συντάξεις του δεν προσδοκάται να επανέλθουν στα αρχικά τους επίπεδα δεδομένης της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης των ασφαλιστικών οργανισμών , κρίνεται ότι θα πρέπει να να τροποποιηθεί η ρύθμιση των οφειλών του που ορίστηκε με την ανωτέρω απόφαση ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών και να μειωθεί αυτό στο ποσό των 40 ευρώ μηνιαίως. Ο ισχυρισμός της παρασταθείσας πιστώτριας ότι θα πρέπει να επανεκτιμηθεί το ύψος των βιοτικών αναγκών του αιτούντος, χωρίς όμως να επικαλείται μεταβολή αυτών δεν είναι νόμιμος, καθόσον τούτο αποτελεί αιτίαση κατά τις προαναφερθείσας απόφασης αναφερόμενη σε πραγματική πλημμέλεια αυτής, για την οποία η τελευταία μπορεί μπορεί αν προσβληθεί μόνο με ένδικα μέσα ενώ δεν μπορεί να εξετασθεί στα πλαίσια της παρούσας δίκης, όπου ερευνάται η μεταρρύθμισή της λόγω μεταβολής ουσιωδών περιστατικών μετά την έκδοσή της. Κατόπιν τούτου θα πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή εν μέρει και ως ουσιαστικά βάσιμη και να τροποποιηθεί η ρύθμιση χρεών του αιτούντος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας”.

 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι η αρχικώς ορισθείσα δόση ήταν 332 Ευρώ μηνιαίως και γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της ελάφρυνσης του χρέους για το συγκεκριμένο δανειολήπτη.

 

Παρότι η ειδική διάταξη του Ν. 3869/2010 αφορά στη μεταρρύθμιση απόφασης σχετικά με την περίοδο χάριτος, όπου ο δανειολήπτης καταβάλλει ανάλογα με το εισόδημα του σε όλους τους πιστωτές του συμμέτρως και όχι τις καταβολές (σε επόμενο χρόνο), προκειμένου να σώσει την κύρια κατοικία του από την εκποίηση, μετά από προσφυγή στη γενική διάταξη, έχουν εκδοθεί αποφάσεις, οι οποίες μειώνουν το ορισθέν ποσό της δόσης ακόμα και σε βάθος εικοσαετίας, με βασική αιτιολογία, αφενός τη μείωση της αξίας της κατοικίας, αφετέρου το χαμηλότερο ποσό που πρέπει κανείς πλέον να καταβάλλει για διάσωση της κύριας κατοικίας του, ήτοι του ποσού που το ακίνητο θα κόστιζε σε περίπτωση πλειστηριασμού, ποσό σαφώς χαμηλότερο από τα ποσοστά της αντικειμενικής ή αγοραστικής αξίας που απαιτούσε το προηγούμενο νομικό καθεστώς.

 

Είναι λοιπόν σημαντικό ακόμα και στην περίπτωση που ένας δανειολήπτης έχει υπαχθεί στο νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα να ερευνήσει τις δυνατότητες που του παρέχει ο νόμος για καλύτερη εξασφάλιση των συμφερόντων του.

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Τσορμπατζίδης Βασίλειος
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜΔΣΘ 11039)
Αριστοτέλους 11, ΤΚ 54624
Τηλ: 2310-225726
Κιν: 6976322663
e–mail: [email protected]