Όλη τη νύχτα θα συνεχιστεί η κατάσβεση της φωτιάς στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου


ÁóêÞóåéò äáóéêÞò ðõñêáãéÜò ìåãÜëçò Ýêôáóçò óå ðñáãìáôéêÝò óõíèÞêåò, ìå ôçí êùäéêÞ ïíïìáóßá "ÄÉÁ-ÐÕÑÏÓ 2009", ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óÞìåñá óôéò Ýäñåò ôùí Ðåñéöåñåéáêþí ÄéïéêÞóåùí Ðõñïóâåóôéêþí Õðçñåóéþí ôçò ÷þñáò, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáðéóôùèåß ç åðé÷åéñçóéáêÞ åôïéìüôçôá ôùí åìðëåêüìåíùí öïñÝùí, óôï ðëáßóéï ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôïõ ìç÷áíéóìïý äáóïðõñüóâåóçò ãéá ôçí åñ÷üìåíç áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï, Ôñßôç, 28 Áðñéëßïõ 2009.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Όλη τη νύχτα θα συνεχιστεί η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στον προαύλειο χώρο εταιρείας ανακυκλώσιμων υλικών στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου.

Η φωτιά μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες έχει οριοθετηθεί σε μία έκταση τεσσάρων στρεμμάτων όπου βρίσκεται μεγάλη ποσότητα ξυλείας και πλαστικών και δεν κινδυνεύουν παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον αρχιπύραρχο Κωνσταντίνος Παχίδη επιχειρούν 13 οχήματα, τέσσερα χωματουργικά και δύο φορτωτές με 48 άνδρες της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πυροσβεστικής λόγω της μεγάλης ποσότητας των υλικών θα χρειαστούν αρκετές ώρες για την κατάσβεση της.

Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το Προανακριτικό της Πυροσβεστικής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα μείνουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

 

Πηγή: voria.gr