Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου


ÁóêÞóåéò äáóéêÞò ðõñêáãéÜò ìåãÜëçò Ýêôáóçò óå ðñáãìáôéêÝò óõíèÞêåò, ìå ôçí êùäéêÞ ïíïìáóßá "ÄÉÁ-ÐÕÑÏÓ 2009", ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óÞìåñá óôéò Ýäñåò ôùí Ðåñéöåñåéáêþí ÄéïéêÞóåùí Ðõñïóâåóôéêþí Õðçñåóéþí ôçò ÷þñáò, ðñïêåéìÝíïõ íá äéáðéóôùèåß ç åðé÷åéñçóéáêÞ åôïéìüôçôá ôùí åìðëåêüìåíùí öïñÝùí, óôï ðëáßóéï ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôïõ ìç÷áíéóìïý äáóïðõñüóâåóçò ãéá ôçí åñ÷üìåíç áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï, Ôñßôç, 28 Áðñéëßïõ 2009.

Εκτεταμένες ζημιές υπέστη το εργοστάσιο.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του προέδρου της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, Δημήτρη Τσαλή.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε αρχικά σε ξερά χόρτα εξαπλώθηκε και κατέκαψε απορρίμματα και ογκώδη που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ εκτεταμένες ζημιές κατέγραψε και παρακείμενο εργοστάσιο με στεγανωτικά υλικά, που βρίσκεται στο 9ο χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών.

Στο σημείο παραμένουν δημοτικές υδροφόρες και έξι πυροσβεστικά οχήματα με 18 άνδρες της Υπηρεσίας, που έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται πως από το περιστατικό, εκτός από τον άδικο χαμό του Δημήτρη Τσαλή, ένας ακόμα πυροσβέστης μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

 

 

Πηγή: voria.gr