ΝΕΟ Voucher για άνεργους 30 έως 49 ετών – 2520€ εκπαιδευτικό επίδομα


Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Voucher για 10.000 ανέργους με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»


Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

 Τι περιλαμβάνει:

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

  1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
  2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες
  • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
  • υγείας – πρόνοιας,
  • τουρισμού και επισιτισμού
  1. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
  2. πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

 

 Δικαίωμα συμμετοχής:

  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
  • Ηλικιακή ομάδα 30 – 49 ετών.
  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)


 Εκπαιδευτικό Επίδομα

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει με την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€:

  • 1.000€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών (200 ώρες * 5,00 ευρώ/ώρα)
  • 1.520€ επίδομα πρακτικής άσκησης διάρκειας 380 ωρών (380 ώρες * 4,00 ευρώ/ώρα)

 

Υποβολή αίτησης

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των ωφελούμενων αρχίζει από 23/12/2020 ώρα 14.00 και λήγει 01/02/2021 ώρα 14.00 στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση

Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
  • Εισόδημα ατομικό / οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)
  • Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

 

Πληροφορίες θα βρείτε:

  • στην ιστοσελίδα της δράσης http://www.voucher.gov.gr,
  • στην ιστοσελίδα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης https://www.kek-nefeli.gr/ ,
  • στα γραφεία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης – ΝΕΦΕΛΗ-:

Δ.Κ. Γέφυρας (μέσα στο κτίριο της κοινότητας)

Δημοκρατίας 25, ΤΚ 57011

Κα. Γιαμαλή Ιωάννα   Τηλ 2310715241& 2310715971
Για άμεση επικοινωνία με το ΚΕΚ Νεφέλη συμπληρώστε την φόρμα που θα βρείτε εδώ