Παραδοχή Μουζάλα: Οι δήμαρχοι είχαν έλλειψη ενημέρωσης


ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ, ãéá ôï ðñïóöõãéêü êáé ôá Üìåóá ìÝôñá áíôéìåôþðéóÞò ôïõ ðïõ Ýëáâå ç êõâÝñíçóç óôï ÊÝíôñï Ôýðïõ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÅíçìÝñùóçò êáé Åðéêïéíùíßáò ôçí ÐÝìðôç 3 Óåðôåìâñßïõ 2015. Óôç óõíÝíôåõîç óõììåôåß÷áí ïé Íéêüëáïò ×ñéóôïäïõëÜêçò, õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò, Õðïäïìþí, Íáõôéëßáò êáé Ôïõñéóìïý, Áíôþíçò ÌáêñõäçìÞôñçò, áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Åóùôåñéêþí êáé ÄéïéêçôéêÞò Áíáóõãêñüôçóçò, ÉùÜííçò ÌïõæÜëáò, áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Åóùôåñéêþí êáé ÄéïéêçôéêÞò Áíáóõãêñüôçóçò, ×ñÞóôïò Æþçò, áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò, Õðïäïìþí, Íáõôéëßáò êáé Ôïõñéóìïý. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

Με την πρωινή του εμφάνιση στην εκπομπή 《Κοινωνία ώρα Mega》, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών υπεύθυνος για θέματα μετανάστευσης κ. Μουζάλας παραδέχτηκε ορισμένα λάθη και παραλείψεις τις κυβέρνησης στο θέμα των χώρων φιλοξενίας και μετεγκατάστασης προσφύγων.

Ο κ. Μουζάλας δήλωσε ότι οι δήμαρχοι είχαν έλλειψη ενημέρωσης στο θέμα συγκεκριμένα ο υπουργός δήλωσε ότι “παραδέχομαι ότι υπήρξε έλλειμμα ενημέρωσης…”. Η δήλωση αυτή του υπουργού ξεκαθαρίζει το τοπίο σε ότι αφορά τις φήμες που κυκλοφορούν των τελευταίο καιρό και θέλουν τον Δήμαρχο Δέλτα κ. Φωτόπουλο να γνώριζε εδώ και μήνες για την δημιουργία του κέντρου μετεγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών στο δήμο Δέλτα.

Δείτε το παρακάτω βίντεο από την εκπομπή 《Κοινωνία ώρα Mega》. Από το 27ο λεπτό και μετά οι δηλώσεις του υπουργού για το κέντρο μετεγκατάστασης προσφύγων στα Διαβατά.