ΠΡΟΚΥΡΗΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ


Παρουσιάστηκαν χτες, 11/02/2016 ,σε συνέντευξη Τύπου, στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από τον Υπουργό Γιώργο
Σταθάκη, τέσσερις δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020».

Γράφει η Παπακίτσου Ελεάνα, Business Consultant στην Northgroup Consultants 2310238150

 

Πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Στοχεύει στην  ίδρυση νέων μικρών/πολύ μικρών επιχειρήσεων από  ανέργους  ή από  ασκούντες  επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Επιλέξιμες από το πρόγραμμα δαπάνες:

●Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
●Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες
ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
●Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
●Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
●Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
●Αποσβέσεις παγίων
●Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
●Προμήθεια αναλωσίμων
●Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
●Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
●Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης
για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής
ιδιοκτησίας

To ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 15.000€ έως και 60.000€
 
Περίοδος υποβολής προτάσεων :17.03.2016 – 27.04.2016.

 

 

Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Επιλέξιμες από το πρόγραμμα δαπάνες:

●Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
●Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)
●Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
●Προμήθεια αναλωσίμων
●Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
●Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000€
●Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
●Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακα

Ύψος  επιλέξιμου προϋπολογισμού :
●5.000€ – 25.000€  για ατομικές επιχειρήσεις,
●έως 40.000€ για επιχειρήσεις με 2 συνεργαζόμενους δικαιούχους
●και έως 50.000€ για επιχειρήσεις με 3 και άνω συνεργαζόμενους δικαιούχους.
Το ποσοστό επιχορήγησης  ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/03/16 -15/04/16
 

 

Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση:
●υφιστάμενων  πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων  που τηρούν  βιβλία  Β΄  και  Γ’  κατηγορίας,  οι  οποίες  μέχρι  31.12.2015  έχουν  κλεισμένες  δύο  ή  περισσότερες  διαχειριστικές χρήσεις
●νέων επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.  και δραστηριοποιούνται στους παρακάτω 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας

●Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
●Υλικά / Κατασκευές
●Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
●Εφοδιαστική Αλυσίδα
●Ενέργεια
●Περιβάλλον
●Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
●Υγεία

Eπιλέξιμες από το πρόγραμμα δαπάνες:

●Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
●Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
● Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης   o Ενέργειες  για  την  κατοχύρωση  ευρεσιτεχνιών  και  την  προστασία  της  πνευματικής ιδιοκτησίας  σε  εθνικό, ευρωπαϊκό  και  διεθνές  επίπεδο  ή  για  την  απόκτηση  και  χρήση  πατεντών  και  για  τη  μεταφορά  τεχνογνωσίας.
●Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών  Επιχειρήσεων Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
● Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
●Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού σε περιπτώσεις χωρίς πρόσληψη προσωπικού ενώ στο 50% σε περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού.
 
Περίοδος υποβολής προτάσεων  : 07/04/2016 – 20/05/2016
 

Πρόγραμμα “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων
●υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων που τηρούν  βιβλία  Β΄  και  Γ’  κατηγορίας,  οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν  κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις  ή
● νέων επιχειρήσεων που δεν  εμπίπτουν  στην ως  άνω  κατηγορία  των  υφιστάμενων  και έχουν  συσταθεί  μέχρι 31.12.2015.

Eπιλέξιμες από το πρόγραμμα δαπάνες:

●Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
●Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
●Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
● Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
● Αυτοκινούμενα  μεταφορικά  μέσα,  σκάφη  θαλάσσης  χωρίς  πλήρωμα  και  ποδηλάτων  κάθε  μορφής  που  προορίζονται  προς  εκμίσθωση  ως  εξοπλισμός  επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  στις  σχετικές  δραστηριότητες.
●Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
●Δαπάνες προβολής – προώθησης

To ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 15.000€ έως 150.000€  
 
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
 
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 29.03.2016 – 17.05.2016.

Παπακίτσου Ελεάνα
Business Consultant at
Northgroup Consultants
2310238150
[email protected]