Ο ρόλος ενός διοικητικού στελέχους, γράφει ο Λευτέρης Δανιηλίδης*


* Ο Λευτέρης Δανιηλίδης είναι φοιτητής Διοίκησης Επιχειρήσεων, με κατεύθυνση τον Τουρισμό.

Τα διοικητικά στελέχη ή διαφορετικά οι λεγόμενοι manager επιτελούν την διοίκηση μιας επιχείρησης. Είναι αυτοί που καθιστούν δυνατή την εγκαθίδρυση και διατηρούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης σε τέτοια κατάσταση ώστε να επιτυγχάνει την μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα των εργαζομένων με στόχο την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης. 
Οι Managers είναι αυτοί που πετυχαίνουν οργανωσιακούς στόχους,ενώ παράλληλα μεταβάλλεται το περιβάλλον γύρω τους και καταφέρνουν να ισορροπήσουν τις σχέσεις της οικονομικότητας,της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα,τα καθήκοντα τους είναι:
1. Καθορισμός στόχων
2. Καθορισμός, οργάνωση και τμηματοποίηση των δραστηριοτήτων
3. Στελέχωση θέσεων
4. Δρομολόγηση εργασιακών δραστηριοτήτων
5. Καθιέρωση κινήτρων με στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας του προσωπικού
6. Έλεγχος επίτευξης στόχων
7. Ανάληψη δράσης σε περιπτώσεις αποτυχίας επίτευξης στόχων.
Πρώτα από όλα όμως,πριν κατανοήσουμε το ρόλο του manager,θα πρέπει να ορίσουμε τις λειτουργίες της διοικητικής διαδικασίας (Management). Ο σχεδιασμός,η οργάνωση,η διεύθυνση και ο έλεγχος είναι οι τέσσερις λειτουργίες του Management. O σχεδιασμός αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό,την κατάρτιση προγραμμάτων κ.α. Η οργάνωση αφορά την οργανωτική δομή στην εξουσία,τον συντονισμό,τον εργασιακό σχεδιασμό,την οργανωσιακή ανάπτυξη κ.α. Η διεύθυνση αναλύει την διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων,την παρακίνηση της ηγεσίας,τις εργασιακές ομάδες. Ο έλεγχος ασχολείται με τον οικονομικό έλεγχο,την διοίκηση παραγωγικών λειτουργιών και την πληροφορία.
Η επιτυχία ενός Manager,όμως, δεν εξαρταται μόνο από το ποσοστό αποτελεσματικότητας των τεσσάρων λειτουργιών που επιφέρουν την βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχει ένας manager είναι να διακατέχεται από βασικές δεξιότητες τεχνικής φύσεως όπως είναι οι γνώσεις και οι μέθοδοι σχετικές με την εργασία, ανθρώπινης φύσεως όπως η ικανότητα συνεργασίας με άλλους ανθρώπους και τέλος διανοητικής φύσεως, όπως η ικανότητα σύλληψης περίπλοκων καταστάσεων.
Επίσης,θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από κριτική και ρητορική ικανότητα, ικανότητα διαχείρισης συγκρουσιακών καταστάσεων εντός της επιχείρησης , ικανότητα έγκαιρης λήψης αποφάσεων , ευελιξία και χειρισμού πολλών πραγμάτων ταυτοχρόνως.Τέλος,η ικανότητα να ενεργεί κάτω από καθεστώς αβεβαιότητας είναι ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό βαρυσήμαντης αξίας σε δεδομένα οικονομικής κρίσης και μη.